İLÇE ETİK KOMİSYONU 
 
 
 
ETİK KOMİSYON ÜYELERİ 
 
ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ İLETİŞİM
Suat SEYİTOĞLU Kaymakam   Başkan (224)7730012
Cemal AKDENİZ Malmüdürü Üye (224)7730043
Musa AYAZ İlçe Milli Eğitim Müdürü Üye (224)7730099
Fahrettin SÖZLÜ İlçe Nüfus Müdürü Üye (224)7730826
Hakan ARANMAZ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üye (224)7730100
 
ETİK İLKELER 
 
 1. Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 2. Halka hizmet bilinci
 3. Hizmet standartlarına uyma
 4. Amaç ve misyona bağlılık
 5. Dürüstlük ve tarafsızlık
 6. Saygınlık ve güven
 7. Nezaket ve saygı
 8. Yetkili makamlara bildirim
 9. Çıkar çatışmasından kaçınma
 10. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 11. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 12. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 13. Savurganlıktan kaçınma
 14. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 15. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 16. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 17. Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 18. Mal bildiriminde bulunma
ETİK KOMİSYONU GÖREVLERİ
 
 1. Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 2. Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak.
 3. Etik uygulamaları değerlendirmek. 
ETİK MEVZUATI
 
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Türkçe Metin)
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (English)
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Türkçe Metin)
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (English)
 • Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011/1)
 • 5176 Sayılı Kanun''un 5. maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili Anayasa Mahkemesi''nin İptal Kararı (Türkçe)
 • 5176 Sayılı Kanun''un 5. maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili Anayasa Mahkemesi''nin İptal Kararı (İngilizce)
 • Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
 • Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2007/1)
 • Kamu Konutlarının Tahsis İşlemlerine İlişkin Genelge (2008/1)
 • 24 Kasım Öğretmenler Gününe İlişkin İlke Kararı (2008/2)
 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ 
 
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
 
 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 • Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
                                                                                                                  İmza
Adı ve Soyadı     :  
Unvanı                :
Görev Yeri          :
Sicil No              :